De Nicolaas vertelt!

Historie van Brouw in Iconisch Gebouw

INLEIDING


In 2018 is Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (SCEB) van start gegaan, met als doel meer (cultureel) leven in de brouwerij te krijgen, bij te dragen aan gemeenschapszin en om meer bezoekers naar ‘het mooiste stadje aan de Grevelingen’ te trekken. SCEB is opgericht vanuit de Stadsvisie Brouwershaven, die door inwoners zelf is ontwikkeld om Brouwershaven te revitaliseren, zowel in maatschappelijk, economisch, ruimtelijk als cultureel opzicht.

In de eerste 5 jaar van ons bestaan hebben we verschillende programma’s en projecten georganiseerd op basis van een herkenbare visie:
• Focus op aansprekende hoofdthema’s: niet van alles wat, maar veel over weinig.
• Vaste erfgoedpresentaties op enkele plekken verspreid over de historische kern, binnen en buiten, verbonden door routes. Verrassend, eigentijds en veel beleving!
• Publieksactiviteiten gericht op culturele ontmoeting van inwoners en bezoekers.
• Samenwerking met andere organisaties op Brouw en het eiland.
• Gedragen door vele vrijwilligers.

Voor wat betreft de focus hebben we gekozen voor de volgende hoofdthema’s:
• De Gouden Eeuw van Brouw (eerste bloeiperiode 16/17e eeuw).
• Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam (tweede bloeiperiode 19e eeuw).
• De Garnalenvangst (door de eeuwen heen).
• De Watersnoodramp van 1953.

Aan grote manifestaties hebben we georganiseerd:
• Dichter bij Cats (2018).
• Rotjeknor en Brouwse Bruis (2019).
• Opgevist en Opgedist; het verhaal van de Brouwse garnaal (2022).
• ’t Waeter komt! Brouwershaven in de Ramp van ’53 (2023).

In 2020 en 2021 is vanwege de coronapandemie pas op de plaats gemaakt. Wel is het kunstwerk Soundwave B-24M opgericht ter nagedachtenis aan negen Amerikaanse vliegeniers die in de tweede wereldoorlog zijn neergestort bij Brouwershaven. Ook is achter de schermen hard gewerkt aan een plan voor de herbestemming van de Grote of Sint Nicolaaskerk (‘De Nicolaas’) en aan erfgoedroutes aan de hand waarvan het publiek nader kennis kan nemen van de bijzondere geschiedenis van Brouw. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft groen licht gegeven (en planontwikkelingsbudget beschikbaar gesteld) voor een verdere uitwerking in 2024 van de herbestemming van De Nicolaas. En voor wat betreft de erfgoedroutes ligt er de uitnodiging om met een concreet voorstel te komen.

Tegen bovenstaande achtergrond willen we in 2024 een manifestatie organiseren waarbij we de vruchten willen plukken van 5 jaar heerlijk (samen)werken en in het perspectief plaatsen van de aanstaande herbestemming van De Nicolaas. We denken dat dat goed mogelijk is omdat:
• De manifestaties die we in de afgelopen jaren hebben georganiseerd inzichten, objecten, verhalen en presentaties hebben opgeleverd die gaan over de belangrijkste thema’s van de geschiedenis van Brouwershaven. En:
• De Nicolaas niet alleen het grootste en belangrijkste monument van Brouwershaven is, maar ook als gebouw het ontstaan en de ontwikkeling van Brouwershaven weerspiegelt. In het gebouw is de geschiedenis van Brouwershaven goed afleesbaar, zeker ook de hoofdthema’s zoals hiervoor genoemd.
• De Nicolaas destijds gebouwd is als ‘huis van de gemeenschap’ waarin niet alleen gebeden werd, maar ook gehandeld, gefeest en opgetreden werd. Een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle Brouwenaren en daar willen we naar de toekomst toe op voortborduren.

Nu 2024 het jaar wordt waarin we kunnen doorpakken met de (planontwikkeling van de), herbestemming van De Nicolaas is het idee om de Nicolaas ook de hoofdrol te geven in de manifestatie die we dit jaar willen organiseren. De titel van de manifestatie 2024 luidt dan ook: De Nicolaas vertelt! Historie van Brouw in iconisch gebouw.

En natuurlijk geldt voor de manifestatie die we in 2024 willen organiseren dat we de samenwerking die we hebben opgebouwd willen bestendigen en waar mogelijk verder uitbouwen. Hetzelfde geldt voor de groep vrijwilligers die is ontstaan rondom de gezamenlijke projecten.

De manifestatie De Nicolaas vertelt! start op 28 juni en eindigt op 14 september (open monumentendag). De manifestatie De Nicolaas vertelt! bestaat uit een grote tentoonstelling in De Nicolaas, concerten, lezingen en buitenactiviteiten in de vorm van erfgoedwandelingen en rondvaarten met het historische vissersschip de ARM 17, een Zeeuwse hoogaars.

Bekijk het programmaplan

Bijhorende events


Tentoonstelling De Nicolaas vertelt!

Vind alle tentoonstelling spots uitgebreid terug in het programmaplan.

Openingsmanifestatie

De opening van de manifestatie vindt plaats op zaterdag 29 juni.

Rondleidingen door de Nicolaas

Over de inhoudelijke informatie van het gebouw en de geschiedenis van Brouwershaven

Erfgoedwandeling

Een historische stadswandeling georganiseerd in en rond de historische binnenstad van Brouwershaven

Orgelconcerten

Een reeks van 9 orgelconcerten (7 avondconcerten en 2 middagconcerten), gespeeld op het unieke Niehoff-orgel.

Rondvaarten ARM 17

de Hoogaars ARM 17 zal weer in Brouwershaven komen te liggen en letterlijk en figuurlijk bijdragen aan het verhaal van de visserij.

Lezingen en presentaties

Alles omtrent de lezingen en presentaties vind je in het programmaplan van de manifestatie De Nicolaas

Speurtocht

Voor de kinderen en schoolklassen organiseren we een speurtocht in het gebouw.

Handwerkgroep Poortershof

Verzorg door de handwerkgroep van verzorgingstehuis De Poortershof inspelend op Brouwse thema’s.

Brouwers-Havenconcert

Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland (CAS-D) is de organisator van het tweejaarlijks Havenconcert in Zierikzee.

Publiciteit


De manifestatie De Nicolaas vertelt! zal breed onder de aandacht van de eilandelijke en Zeeuwse bevolking worden gebracht en van de toeristen. Daartoe zullen we vanuit de centrale organisatie (Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven) een publiciteitscampagne opzetten. De campagne voorziet ook in het vervaardigen van publiciteitsmiddelen die door de deelnemende organisaties naar eigen inzicht voor aanvullende promotie van hun eigen activiteit kunnen worden ingezet.

De volgende publiciteitsinstrumenten worden ingezet:
• Persbericht/free publicity gericht op Wereldregio, de PZC, Omroep Zeeland, Lokale Omroep Schouwen-Duiveland en Lokale Omroep Punt West Ouddorp.
• Vermelding in de eilandelijke en provinciale uitagenda’s en websites.
• Social media.
• Affiches De Nicolaas vertelt!, te verspreiden op publieksplekken op Schouwen-Duiveland.
• Idem Driehoeksborden.
• Programmaflyer; oplage 2000, verspreiden via bibliotheek, middenstand Brouwershaven en vakantieparken op het eiland.
• Banieren De Nicolaas vertelt! : bij de Grote of Sint Nicolaaskerk, ligplaats hoogaars ARM 17, vlaggenmast Markt en Havenkantoor, horeca.

Organisatie


De manifestatie De Nicolaas vertelt ! bestaat uit verschillende programmaonderdelen die door verschillende organisaties worden georganiseerd. SCEB is de coördinerende organisatie. Met de betrokkenheid van verschillende organisaties moet de manifestatie een Brouwershaven-breed initiatief worden voor en door de Brouwse samenleving. De respectievelijke projecten worden zodanig opgezet dat veel Brouwenaren bij de organisatie betrokken zijn. Op deze wijze willen we bewerkstelligen dat de manifestatie bijdraagt aan de gemeenschapszin en maximale betrokkenheid van de inwoners.

Project organisatie

Tentoonstelling De Nicolaas vertelt

Inclusief rondleidingen

SCEB

Beheersstichting De Nicolaas

Vrijwilligersgroep

Bureau Kinkorn

Ontbijtsessie inwoners Brouwershaven

SCEB

Beheersstichting De Nicolaas Ondernemersvereniging Brouwershaven

Optreden Apollo Brassband Apollo
Erfgoedwandeling

Vrijwilligersgroep

Horeca ondernemers

Orgelconcerten Beheerstichting De Nicolaas
Lezingen en presentaties

SCEB

Beheersstichting De Nicolaas

Speurtocht Vrijwilligersgroep
Brouwers-Havenconcert CAS-D

Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project. Daarnaast is
SCEB verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie:
• Zorgdragen voor noodzakelijke afstemming met alle deelnemende organisaties.
• Zorgdragen voor benodigde fondswerving.
• Uitvoering van de collectie promotiecampagne en publiciteitsmiddelen.
• Financiële administratie en verantwoording.

Vanaf januari jl. heeft SCEB het initiatief genomen om een maandelijks afstemmingsoverleg te organiseren met alle betrokken organisaties in een (Coördinatieteam).
Speciaal voor het onderdeel publiciteit wordt een beroep gedaan op een marketingcommunicatie professional, bij voorkeur lokaal. Ook de tentoonstelling zal van een professionele vormgeving worden voorzien (Kinkorn).